Testimonials

Road to The Top ก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้บริหารยุคใหม่ ต่อยอดความสำาเร็จ

เมษายน 2565

Road to The Top ก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้บริหารยุคใหม่ ต่อยอดความสำาเร็จ
ดีลเลอร์เมอร์เซเดส-เบนซ์ระดับตำานาน
ก่อเกียรติ ลิ้มราบรื่น 
กรรมการบริหาร บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำากัด

นับเป็นห้าปี แห่งความท้าทายอย่างแท้จริง สำหรับ  คุณแม็กซ์-ก่อเกียรติ ล้ิมราบรื่น กับการเป็นส่วนหน่ึงใน การสานต่อความสำาเร็จกว่า 30 ปี ของสวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ ดีลเลอร์รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ จากทายาทธุรกิจเจเนอเรชั่นที่สอง สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีเป้าหมายความ สำเร็จชัดเจน


เป้าหมายในการทำางานของผู้บริหารวิสัยทัศน์ไกลแห่ง เบนซ์สวนหลวงคือ การเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า “ถ้าถามว่า ศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ไหนดี เราก็อยากเป็น top of mind ของลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาการให้บริการเป็นสิ่ ที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง วันไหนท่ีเราหยุดเดิน คนอื่นก็จะ วิ่งแซงเราไป เมื่อทำาคะแนนเต็มสิบแล้ว ต้องพยายามเดิน หน้าต่อให้กลายเป็น 11, 12, 13 ให้ได้ เพราะความคาดหวัง ของลูกค้ามีแต่จะเพิ่มข้ึน ฉะนั้นต้องมั่นใจว่าเราพร้อมเสมอ ในการให้บริการ”

เพราะเชื่อว่าพนักงานทุกคน เป็นส่วนสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีสูงข้ึนได้ คุณแม็กซ์จึงเลือกท่ีจะลดช่องว่างระหว่างเจ้านายกับลูกน้องลง “บริษัทของเรามอง พนักงานเหมือนเป็นคนในครอบครัว เมื่อไรที่เกิดปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะ เราพร้อมจะรับฟัง เพราะบางกรณีการรายงานตามลำดับขั้น อาจจะช้าเกินไปสำาหรับการแก้ปัญหา เมื่อเกิดเคสเร่งด่วน ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยได้โดยตรง และเราเลือกที่จะไม่มุ่งประเด็นว่าใครทำผิด แต่จะช่วยกันแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน แล้วค่อยกลับมาวางแผนเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกัน

“เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น Line Official Account ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เราได้ ฟีดแบ็กเร็ว และในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองได้ เร็วเช่นกัน โดยเฉพาะกรณีท่ีลูกค้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ เมื่อมีการขอความช่วยเหลือเข้ามา เราสามารถส่ง ความช่วยเหลือไปได้ทันที ถือว่าเป็นส่ิงที่ตอบโจทย์สำหรับ บริการหลังการขายในยุคนี้ นอกจากนี้ เรายังมีระบบสมาชิก ที่เรียกว่า Star Member ที่ผูกไว้กับ Line ด้วย ซึ่งช่วยเพิ่ม

ความสะดวกในการแจ้งข่าว บอกโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือแจก  e-coupon ให้กับลูกค้า โดยทุกคร้ังที่นำารถมารับบริการ ก็ จะได้รับคะแนนสะสมไว้แลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อ เป็นการขอบคุณและช่วยรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเราไป นานๆ”

ไม่เพียงดูแลสวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ คุณแม็กซ์ยังเป็น กำลังสำคัญของศูนย์บริการในเครืออย่างเอ็มบี สุขุมวิท และ เอ็มบี เอ็มไพร์ “สัดส่วนการทำางานในปัจจุบันของผมจะอยู่ที่ สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ ประมาณ 70 - 80% นอกจากน้ันก็จะ แบ่งไปช่วยบริหารงานที่ศูนย์บริการน้องใหม่เอ็มบี สุขุมวิท ส่วนในอนาคตที่จะมีน้องเล็กอย่างเอ็มบี เอ็มไพร์ที่จะไปเปิด ในย่านรามอินทรา ช่วงไตรมาสแรกของปี 2023 ผมก็ต้อง วางแผนและจัดสรรเวลาใหม่อีกคร้ัง เพื่อให้การทำางานทุก

ส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

และนอกเหนือจากความสามารถในการทำางานอันเป็น ที่ยอมรับ เขายังรักษาสมดุลในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี อีกด้วย “เมื่อมีเวลาว่างจากการทำางาน ผมเลือกจะไปออก กำาลังกาย เพราะนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้ว ยังได้เอา เรื่องหนักๆ ออกจากสมองไปบ้าง และไม่ใช่แค่ตัวเองที่ควร แบ่งเวลามาดูแลสุขภาพ ผมอยากให้พนักงานทุกคนมี work life balance ที่ดี เราไม่ต้องการให้พนักงานทำางานจนไม่มี เวลาเป็นของตัวเอง พวกเขาควรจะทำางานในเวลางานอย่าง เต็มที่ และเมื่อถึงเวลาที่ควรพักผ่อน ก็ต้องได้พักจริง ๆ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพท่ีดีและมีความพร้อมท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ใหม่ๆ ด้วยกันต่อไป”


โดย นิตยสาร HELLO

Contact Us

  • 1114, Srinakarin Road, Onnut,
    Suanluang, Bangkok 10250
  • Tel. 02 322 5999
    Fax 02 322 5998